ΔΙΕΘΝΗΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: “Για πόσες δεκάδες μέτρα εισβολής από τους Τούρκους υπάρχει ζήτημα κύριε Δένδια;”

ÂÏÕËÇ // (ÁÐÏÃÅÕÌÁÔÉÍÇ ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ) ÓõæÞôçóç êáé ëÞøç áðüöáóçò ãéá ôç óýóôáóç ÅéäéêÞò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ôç äéåíÝñãåéá ðñïêáôáñêôéêÞò åîÝôáóçò,ãéá ôçí åíäå÷üìåíç ôÝëåóç ôùí áäéêçìÜôùí ôçò äùñïëçøßáò êáé äùñïäïêßáò êáé ôçò íïìéìïðïßçóçò åóüäùí áðü åãêëçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá, óýìöùíá ìå ôá äéáëáìâáíüìåíá óôçí ðñüôáóç, áðü ôïõò :1) Áíôþíéï ÓáìáñÜ, 2) Ðáíáãéþôç ÐéêñáììÝíï, 3) ÄçìÞôñéï Áâñáìüðïõëï, 4) ÁíäñÝá ËïâÝñäï, 5) ÁíäñÝá ËõêïõñÝíôæï, 6) ÌÜñéï ÓáëìÜ, 7) Óðõñßäùíá - ¶äùíé ÃåùñãéÜäç, 8) ÉùÜííç ÓôïõñíÜñá, 9) ÅõÜããåëï ÂåíéæÝëï, 10) Ãåþñãéï ÊïõôñïõìÜíç. ÔÅÔÁÑÔÇ 21/2/2018. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Δήλωση Α.Λοβέρδου, Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου-Τομεάρχη Εξωτερικών Κινήματος Αλλαγής για τη δήλωση του Ν.Δένδια στην ΕΡΑ για την κατάσταση στον Έβρο και «τις λίγες δεκάδες μέτρα».

Να μας απαντήσει η Κυβέρνηση «για πόσες δεκάδες μέτρα» υπάρχει ζήτημα στον Έβρο;

Επαναλαμβάνουμε: Το απόσπασμα της συνέντευξης στην ΕΡΑ του Υπουργού Εξωτερικών για την κατάσταση στον Έβρο αποδίδει με σαφείς όρους είτε αφέλεια, είτε ευκολία προσαρμογής στις πολιτικές της Τουρκίας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν αποτελούν έκφραση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Related posts
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φώφη Γεννηματά στην ΕΡΤ3: Η κυβέρνηση έχει παθητική στάση στα Εθνικά και κανένα απολύτως ολοκληρωμένο σχέδιο εξόδου απο την κρίση!

Συνέντευξη Προέδρου Κινήματος Αλλαγής, Φώφης…
Read more
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

KKE για τη δραματική κατάσταση στο προσφυγικό με την "έξωση" χιλιάδων προσφύγων, που πήραν άσυλο, από δομές φιλοξενίας

Aκολουθεί η Ανακοίνωση του ΚΚΕ: Η κυβέρνηση της ΝΔ…
Read more
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

E.Τσακαλώτος: "Η Ελλάδα είναι σε δύσκολη θέση. Και ο Νότος είναι σε δύσκολη θέση. Και στην οικονομία και στα δημοσιονομικά. Για αυτό η κυβέρνηση οφείλει να είναι πιο ανοιχτή στο διάλογο."

Σημεία ομιλίας του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του…
Read more