“Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας” με “κατά παρέκκλιση” αποσπάσεις μόνιμου προσωπικού

Υπάγεται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του “airetos.gr”, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εδώ και καιρό δρομολογεί την ψήφιση νομοσχεδίου στο οποίο θα υπάγεται η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού

Η Αρχή θα αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας προς τον σκοπό της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.  Στη σύνθεσή της συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ένας εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ και ένας της ΕΝΠΕ.

Αξίζει, λοιπόν, να εστιάσουμε ειδικά στη στελέχωση της Αρχής με προσωπικό.

 

Με το Νομοσχέδιο, στην Αρχή δημιουργούνται:

– 3 θέσεις επιστημονικού προσωπικού και

– 2 θέσεις διοικητικού προσωπικού.

Μεταβατικά, έως την έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος (που προβλέπει η περ.α’ της παρ.5 του αρ.9 του Ν/Σ), « η Αρχή επιτρέπεται να απασχολεί στις θέσεις ειδικού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, Δημοσίους ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υπαλλήλους που υπηρετούν σε Φορείς Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ.α’ της παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014, με απόσπαση, που διενεργείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου προέλευσης του αποσπώμενου υπαλλήλου ».

[ Ως γνωστόν, στην περ.α’ της παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014 ορίζεται ο Δημόσιος τομέας να περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση, τα εκτός αυτής ΝΠΔΔ, καθώς και τις εκτός αυτής Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Κεφ.Α’ του ν.3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του. Η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει τρεις υποτομείς: της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ). Ο υποτομέας ΟΤΑ περιλαμβάνει: (αα) τους ΟΤΑ, οι οποίοι αποτελούνται από τους Δήμους (OTA A΄ βαθμού) και τις Περιφέρειες (OTA B΄ βαθμού) και (ββ) τα ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ. ]

 

Να σημειωθεί ότι και γενικότερα, πέραν του μεταβατικού, σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.8 « η πλήρωση των θέσεων μπορεί να γίνει και με απόσπαση μονίμων ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Υπαλλήλων που υπηρετούν σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ.α’ της παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014 ».

 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι κατά την παρ.4 του αρ.9 του Ν/Σ, « με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του επιστημονικού προσωπικού της Αρχής, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί αποδοχών ειδικού επιστημονικού προσωπικού ».

πηγη: 

 

Διαβάστε το Ν/Σ ΕΔΩ:

Ethnikiarxiprosvasimotitas

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ