Προσλήψεις 200 συμβασιούχων σε Δήμους-Δείτε τις προκηρύξεις

Σε προσλήψεις συμβασιούχων για την κάλυψη των αναγκών τους, προχωρούν οι δήμοι όλης της χώρας. Δείτε αναλυτικά στην aftodioikisi.gr τις θέσεις που έχουν ανοίξει σε δήμους τις τελευταίες μέρες, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Προσλήψεις 13 ατόμων στο Δήμο Σαρωνικού

Η Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού, ύστερα από την 6/2021 απόφαση των Εκκαθαριστών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνης Διάρκειας), συνολικού αριθμού δεκατριών (13) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 58

 

 

 

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Νάουσας

O Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη 2 ( δύο ) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών , για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της οικείας Υπηρεσίας Πρασίνου, που αφορούν τη συντήρηση του Άλσους Αγ. Νικολάου και άλλων περιαστικών χώρων (νησίδες διασταύρωσης, νέο πάρκο στο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού, Camping Γραμμένης κ.α.).

 

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Δελφών

Ο Δήμος Δελφών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων «για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Δελφών» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020», Υποέργο (2) «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΡΟΜΑ», στο Δήμο Δελφών που εδρεύει στην Άμφισσα, Ν. Φωκίδας.

 

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δήμο Σκιάθου

O Δήμος Σκιάθου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 πυροφυλάκων για χρονικό διάστημα 4 μηνών.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 69 ατόμων στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα εννέα (69) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, Παύλου Μελά 24 Τ.Κ. 56224 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, υπόψη κ. Σάβα Άννα (τηλ. επικοινωνίας 2313302198).

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 4 βοηθών νοσηλευτών στο Δ. Ηλιούπολης

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Βέροιας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας με Παράρτημα ΡΟΜΑ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του Άξονα Προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», που εδρεύει στη Βέροια του Ν. Ημαθίας.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δήμο Κισσάμου

Ο Δήμος Κισσάμου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 206 του ν. 3584/2007, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους).

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Πειραιά

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινωνει τη σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης Έργου µε δύο (2) άτοµα, για την εκτέλεση της Πράξης µε τίτλο «Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας 2021-2023 του
∆ήµου Πειραιά», µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074509 στο Ε.Π. «Αττική 2014 -2020», του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της έως τη λήξη της Πράξης ήτοι 31-07-2023:

• Έναν (1) Υπεύθυνο Φυσικού & Οικονοµικού Αντικειµένου ως Συντονιστή Έργου, µε κωδικό 1.2.01.
• Ένα (1) Στέλεχος ∆ιοικητικής – Τεχνικής Υποστήριξης, µε κωδικό 1.2.02.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Λοκρών

Ο Δήμος Λοκρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Λοκρών» και του Υποέργου 2 «Παράρτημα για πληθυσμό Ρομά» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.

 

Προσλήψεις 10 πυροφυλάκων στο Δήμο Σκιάθου

Ο Δήμος Σκιάθου ανακοινωνει την πρόσληψη 10 πυροφυλάκων για χρονική διάρκεια 4 μηνών.

Προσλήψεις 6 υδρονομέων στη ΔΕΥΑ Λαγκαδά

H ΔΕΥΑ Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη 6 υδρονομέων άρδευσης στις έξι δημοτικές ενότητες.

Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Μετεώρων

O Δήμος Μετεώρων προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 11/5/2021 έως
και 18/5/2021 στα Γραφεία του ∆ήµου µας και ειδικά στο Πρωτόκολλο.

Αριθµός θέσεων

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµόν 58/2021 απόφασή του, καθόρισε τον αριθµό των θέσεων των υδρονοµέων ως εξής:

1. Τέσσερις (4) Υδρονοµείς άρδευσης, για τη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπάκας.
2.Αρδευτική περίοδος

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όρισε µε την υπ’ αριθµόν 58/2021 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 1/6/2021 έως 30/09/2021.

Προσλήψεις 4 συμβασιούχων στο Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας (9) «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Αθηναίων

Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 4 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου:

«Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Σητείας.

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων(4) μηνών , οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σητείας, που εδρεύει στη Σητεία Ν. Λασιθίου.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δήμο Ρόδου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, που εδρεύει στη Ρόδο, Ν. Δωδεκανήσου.

 

Προσλήψεις 14 εργατών πυροπροστασίας στο Δ. Νότιας Κυνουρίας

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 14 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικείμενα δράσης πυροπροστασίας – πυρασφάλειας κατά την θερινή περίοδο έτους 2021.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ