Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2 χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά – “Η Ιφιγένεια έκανε το χρέος της”

Published

on

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απώλεια της Φώφης Γεννηματά, μία απώλεια που σημάδεψε τον πολιτικό κόσμο της χώρας και φυσικά το ΠΑΣΟΚ.

Πέρασαν δύο χρόνια από τότε που η Φώφη Γεννηματά, η Φώφη όπως την αποκαλούσε ο κόσμος που την αγάπησε έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών μετά από μιά σκληρή μάχη με μία μακροχρόνια ασθένεια.

ÓõíÝ÷éóç ôçò óõæÞôçóçò êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò: “Åêóõã÷ñïíéóìüò ôçò ×ùñïôáîéêÞò êáé ÐïëåïäïìéêÞò Íïìïèåóßáò”, ôçí ÐáñáóêåõÞ 4 Äåêåìâñßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Πορεύτηκε στην πολιτική της διαδρομή με ήθος και ευγένεια παρά τις συνεχείς επιθέσεις που δέχτηκε στην διάρκεια αυτής της πορείας.Ανέλαβε στα ηνία της Δημοκρατικής Παράταξης τότε που κάποιοι πόνταραν ότι δεν θα μπορέσει καν να μπεί στην Βουλή, τότε που η σκόνη του λαϊκισμού είχε καλύψει την χώρα.

Μέσα από αυτό το κύμα σκόνης, λάσπης και ισωπέδωσης που καλλιεργήθηκε κατάφερε να σηκώσει την παράταξη “λίγο ψηλότερα” και να της δώσει μία ανάσα αισιοδοξίας για καλύτερες μέρες.

ÓõæÞôçóç, êáôüðéí áéôÞìáôïò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 142Á ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ìå áíôéêåßìåíï ôçí åíçìÝñùóç ôïõ Óþìáôïò ãéá ôçí êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ðáíäçìßáò, ôçí ÐÝìðôç 12 Íïåìâñßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Τα δεδομένα άλλωστε μιλούν από μόνα τους.Το 2015 όταν η Φώφη ανέλαβε την ηγεσία το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει μόλις πριν λίγους μήνες το χειρότερο ποσοστό στην ιστορία του , το ισχνό 4,6% και ο κίνδυνος να μην καταφέρει να μπεί στην Βουλή ήταν ορατός.Με κόπους, αγώνες,παρεμβάσεις αυτό το ποσοστό διπλασιάστηκε και στις εκλογές του 2019 έφτασε το 8,1%.

Με ήθος, σοβαρότητα και πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η Φώφη έκανε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο.Για την βελτίωση της θέσης της γυναίκας, του Εθνικού Συστήματος Υγείας κ.α χωρίς κορώνες, χωρίς λαϊκισμό.Μόνο με καθαρές προτάσεις.Και τώρα σε αυτές τις κρίσιμες εποχές λείπει πιο πολύ παρά ποτέ.

Η παρακαταθήκη της ανεκτίμητη, όπως και η προσφορά της.Ήταν “η Ιφιγένεια που έκανε το χρέος της” για να φυσύξει ούρειος άνεμος στα πανιά της παράταξης.

Åðßóêåøç ôçò ðñïÝäñïõ ôïõ ÊéíÞìáôïò ÁëëáãÞò, Öþöçò ÃåííçìáôÜ óôçí Äéïßêçóç ôçò 1çò ÕãåéïíïìéêÞò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ôçí ÔåôÜñôç 30 Äåêåìâñßïõ 2020, óôï ðëáßóéï ôçò ðñùôïâïõëßáò ôïõ ÔïìÝá Åèåëïíôéóìïý  ãéá äçìéïõñãßá âéâëéïèçêþí óôá  íïóïêïìåßá. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)