Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: Με βραδινό “νομοσχέδιο-τροπολογία” από χθες, εξισώνονται τα πτυχία κολλεγίων – Α.Ε.Ι !

Published

on

Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, ακόμα μια φορά, επέδειξε το πραγματικό της πρόσωπο πίσω από το “προσωπείο” της “εθνοσωτήριας κυβέρνησης επί Πανδημίας”. Με τροπολογία που ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία,  στη Βουλή, υποχρεώνει,υπό προϋποθέσεις:

Α. Το  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος  να εγγράφει αποφοίτους Κολλεγίων, προκειμένου να ασκούν το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

Β. Στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος να εγγράφει αποφοίτους Κολλεγίων για να ασκούν το επάγγελμα του Οικονομολόγου και του Λογιστή Φοροτεχνικού.

Τα δικαιώματα άσκησης των παραπάνω επαγγελμάτων θα είναι τα ίδια με αυτά των πτυχιούχων των δημοσίων ελληνικών Πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με  το υπουργείο Παιδείας με τις ρυθμίσεις αυτές η ελληνική πολιτεία συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διαπίστωσε πλημμελή ενσωμάτωση διατάξεων της οδηγίες 2005/36/ΕΚ.

Επιπλέον με τη ρύθμιση οι αρμοδιότητες της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που είχε περιέλθει στις επαγγελματικές οργανώσεις επάνέρχονται στο υπουργείο Παιδείας.

Παράλληλα προβλέπονται ειδικές προθεσμίες για την εγγραφή των κατόχων αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας στους επαγγελματικούς φορείς, για την αποφυγή καθυστερήσεων στις σχετικές διαδικασίες .

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Advertisement

Άρθρο 164
Ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας – Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010

1. Στο άρθρο 2 του π.δ. 38/2010 (Α ́78), ύστερα από την παρ. 1, προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:
«1Α. Αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει των προϋποθέσεων του παρόντος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, εφόσον αφορούν σε κατόχους επαγγελματικών προσόντων τα οποία έχουν αποκτηθεί σε τρίτη χώρα και τα οποία έχουν αναγνωριστεί σε έτερο κράτος-μέλος, με την προϋπόθεση της παρ. 3 του άρθρου 3. Όσον αφορά στα επαγγέλματα που εμπίπτουν στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, η πρώτη α- ναγνώριση συντελείται στο πλαίσιο των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης, που ορίζονται στο εν λόγω Κεφάλαιο.»

2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 38/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με το παρόν, παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να αποκτήσουν στην Ελλάδα πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα για το οποίο διαθέτουν τα προσόντα στο κράτος-μέλος καταγωγής και να το ασκούν στην Ελλάδα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους Έλληνες υπηκόους. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στον οικείο επαγγελματικό φορέα, ο οποίος υποχρεούται να τον εγγράψει εντός προθεσμίας ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης, καθώς και την υποβολή ή τη συγκέντρωση του συνόλου των δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων που απαιτούνται.»

β) Στο τέλος της παρ. 3 προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2, παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών στον οικείο επαγγελματικό φορέα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1.»

Advertisement

3. Η παρ. 8 του άρθρου 4α του π.δ. 38/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Ως αρμόδια αρχή για τον εθνικό συντονισμό της εφαρμογής του παρόντος ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

4. Στο άρθρο 6 του π.δ. 38/2010 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της περ. α ́ και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6
Απαλλαγές του παρόχου υπηρεσιών (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

Ο πάροχος υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 απαλλάσσεται ιδίως, από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους επαγγελματίες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και οι οποίες αφορούν:

α) Την αδειοδότηση, την καταχώριση ή την προσχώρηση σε επαγγελματική οργάνωση ή σε επαγγελματικό φορέα. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5, ο πάροχος των υπηρεσιών εγγράφεται προσωρινά στην οικεία επαγγελματική οργάνωση ή επαγγελματικό φορέα, χωρίς η εγγραφή να καθυστερεί ή να περιπλέκει με οποιονδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών και χωρίς να συνεπάγεται περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο των υπηρεσιών. Η εγγραφή συντελείται αυτόματα με την αποστολή από την αρμόδια αρχή του άρθρου 7 στην οικεία επαγγελματική οργάνωση ή επαγγελματικό φορέα του αντιγράφου της δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 7, ή προκειμένου για τις περιπτώσεις, τις οποίες αφορά η παρ. 5 του ίδιου άρθρου, της βεβαίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.

β) Την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου, ώστε να ρυθμίζονται με ασφαλιστικό φορέα οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ασκούνται προς όφελος των ασφαλισμένων. Ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώνει τον εν λόγω φορέα, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά την εν λόγω παροχή.»

Advertisement

5. Στο άρθρο 53Α του π.δ. 38/2010 τροποποιείται η παρ. 1, προστίθενται δύο εδάφια στο τέλος της παρ. 2 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 53Α
Αναγνώριση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης (παρ. 42 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

1. Εάν η πρόσβαση σε ένα νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης, η αρμόδια ελληνική αρχή κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας να ασκήσει το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, αναγνωρίζει τις περιόδους επαγγελματικής πρακτικής άσκησης που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος-μέλος υπό τον όρο ότι η πρακτική άσκηση είναι σύμφωνη με τις δημοσιευθείσες κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην παρ. 2, και λαμβάνει υπόψη πρακτικές ασκή- σεις που πραγματοποιήθηκαν σε τρίτη χώρα.

 

2. Η αναγνώριση της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτήσεις που ισχύουν για υποβολή σε δοκιμασία με σκοπό την απόκτηση πρόσβασης στο εκάστοτε επάγγελμα. Οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν εγκυκλίους με κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την οργάνωση και την αναγνώριση της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος-μέλος ή σε τρίτη χώρα, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία του αρμόδιου φορέα στη χώρα προέλευσης για το εν λόγω επάγγελμα. Οι εγκύκλιοι με τις κατευθυντήριες γραμμές αναρτώνται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. ε ́ της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α ́184).»

6. Στο άρθρο 54 του π.δ. 38/2010 τροποποιούνται οι παρ. 4, 5 και 6, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

«4. Αρμόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόμενα στο παρόν έγγραφα και να λαμβάνει τις αποφάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος αρχιτέκτονα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες ορίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Advertisement

Αρμόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόμενα στο παρόν έγγραφα και να λαμβάνει τις αποφάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος οικονομολόγου και λογιστή – φοροτεχνικού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν, καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, ορίζεται το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

5. Αρμόδια αρχή για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι του Τίτλου Ι, είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας, σύμφωνα με το Κεφά- λαιο ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.).

6. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η απόφαση αναγνώρισης της αρμόδιας αρχής εκδίδεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή ή την περιέλευση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών. Εφόσον απαιτείται πρακτική άσκηση ή δοκιμασία, εκδίδεται εντός της ίδιας προθεσμίας απόφαση της αρμόδιας αρχής, που ορίζει τα σχετικά με την πρακτική άσκηση ή τη δοκιμασία. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης σε αυτή.»

7. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 57 του π.δ. 38/2010 και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 54 εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφασή του το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες.»

8. Στο άρθρο 57Α του π.δ. 38/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Ύστερα από το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται πέμπτο εδάφιο και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

Advertisement

«2. Η γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας σε επιστημονικά αντικείμενα – μαθήματα του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. λαμβάνει χώρα σε κάθε εξεταστική περίοδο, που ορίζεται για το συγκεκριμένο μάθημα – επιστημονικό αντικείμενο σε Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει το Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής όπου επιθυμεί να εξεταστεί στο συγκεκριμένο μάθημα – επιστημονικό αντικείμενο και υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση συνοδεύεται από την απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. για την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει ειδική άδεια συμμετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ή της σχολής των συγκεκριμένων αντικειμένων. Αν το γνωστικό αντικείμενο μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτική εργαστηριακή παρακολούθηση, με την άδεια του τέταρτου εδαφίου δίνεται και η δυνατότητα της παρακολούθησης στον ενδιαφερόμενο. Μετά την εξέταση, η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει βεβαίωση αποτελέσματος, με ένδειξη «επιτυχώς» ή μη και χωρίς βαθμολόγηση, την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι για την αναγνώριση που αποφασίστηκαν με την προηγούμενη απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν..»

β) Ύστερα από την παρ. 2 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Αν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει τη δοκιμασία επάρκειας βάσει του άρθρου 14 για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, η εξέταση διεξάγεται σε επιστημονικά αντικείμενα – μαθήματα σε κάθε εξεταστική περίοδο που ορίζεται για το συγκεκριμένο μάθημα – επιστημονικό αντικείμενο που περιλαμβάνεται στη δοκιμασία επάρκειας σε Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Στις εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής των συγκεκριμένων αντικειμένων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα εδάφια δεύτερο έως έκτο της παρ. 2.»

9. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 59Ε του π.δ. 38/2010 και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός εξετάζει εάν οι απαιτήσεις δυνάμει της νομοθεσίας για τον περιορισμό της πρόσβασης σε ένα επάγγελμα ή στην άσκησή του που τίθενται στους κατόχους ειδικών επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης επαγγελματικών τίτλων και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται δυνάμει του εν λόγω τίτλου, ό- πως αναφέρονται στο παρόν άρθρο ως «απαιτήσεις» συνάδουν με τις ακόλουθες αρχές:

α) οι απαιτήσεις δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις, άμεσα ή έμμεσα, βάσει ιθαγένειας ή τόπου διαμονής,

β) οι απαιτήσεις πρέπει να δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος,

Advertisement

γ) οι απαιτήσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου και να μην υπερβαίνουν το όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου.»

10. α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν επιστραφεί στους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 169 του ν. 4635/2019 (Α ́ 167) για την εξέτασή τους από επαγγελματικές οργανώσεις, υποβάλλονται με ευθύνη των ενδιαφερόμενων εκ νέου στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους παράβολο ποσού κατό (100) ευρώ υπέρ του Δημοσίου στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν.. Οι επαγγελματικοί σύλλογοι υποχρεούνται να επιστρέψουν στους ενδιαφερόμενους τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί, καθώς και το τυχόν καταβληθέν παράβολο.

β) Ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν τροποποιητική αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και έλαβαν απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, η οποία συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού εκατό (100) ευ- ρώ και η οποία εξετάζεται ύστερα από την εξέταση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πρωθύστερα.

γ) Αν με απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή επαγγελματικής οργάνωσης έχουν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος επιβληθεί αντισταθμιστικά μέτρα για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ή επαγγελματικών προσόντων, η βεβαίωση για την ολοκλήρωση των αντισταθμιστικών μέτρων υποβάλλεται στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν..

δ) Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεμεί η ολοκλήρωση αντισταθμιστικών μέτρων για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τροποποιήσουν μόνο μία φορά την επιλογή τους από πρακτική άσκηση σε εξέταση του επιστημονικού αντικειμένου – μαθήματος που ορίζεται στη σχετική απόφαση του Σ.Α.Ε.Π. ή του Α.Τ.Ε.Ε.Ν.. Για την εξέταση εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 57Α του π.δ. 38/2010, όπως το άρ- θρο αυτό διαμορφώνεται ύστερα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ε) Οι επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να ενημερώσουν ατομικά με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδια- φερόμενους της περ. α ́ για τις προβλέψειτης ίδιας περίπτωσης.

στ) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι επαγγελματικές οργανώσεις υποχρεούνται να εγγράφουν ως μέλη, εντός προθεσμίας ενός μήνα, κατόχους αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας οι οποίες εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου αρχίζει από την υποβολή της σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας, καθώς και την υποβολή ή τη συγκέντρωση του συνόλου των δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων που απαιτούνται, ή, αν έχουν ήδη υποβληθεί, από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Advertisement