ΔΙΕΘΝΗΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: “Για πόσες δεκάδες μέτρα εισβολής από τους Τούρκους υπάρχει ζήτημα κύριε Δένδια;”

ÂÏÕËÇ // (ÁÐÏÃÅÕÌÁÔÉÍÇ ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ) ÓõæÞôçóç êáé ëÞøç áðüöáóçò ãéá ôç óýóôáóç ÅéäéêÞò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ôç äéåíÝñãåéá ðñïêáôáñêôéêÞò åîÝôáóçò,ãéá ôçí åíäå÷üìåíç ôÝëåóç ôùí áäéêçìÜôùí ôçò äùñïëçøßáò êáé äùñïäïêßáò êáé ôçò íïìéìïðïßçóçò åóüäùí áðü åãêëçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá, óýìöùíá ìå ôá äéáëáìâáíüìåíá óôçí ðñüôáóç, áðü ôïõò :1) Áíôþíéï ÓáìáñÜ, 2) Ðáíáãéþôç ÐéêñáììÝíï, 3) ÄçìÞôñéï Áâñáìüðïõëï, 4) ÁíäñÝá ËïâÝñäï, 5) ÁíäñÝá ËõêïõñÝíôæï, 6) ÌÜñéï ÓáëìÜ, 7) Óðõñßäùíá - ¶äùíé ÃåùñãéÜäç, 8) ÉùÜííç ÓôïõñíÜñá, 9) ÅõÜããåëï ÂåíéæÝëï, 10) Ãåþñãéï ÊïõôñïõìÜíç. ÔÅÔÁÑÔÇ 21/2/2018. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Δήλωση Α.Λοβέρδου, Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου-Τομεάρχη Εξωτερικών Κινήματος Αλλαγής για τη δήλωση του Ν.Δένδια στην ΕΡΑ για την κατάσταση στον Έβρο και «τις λίγες δεκάδες μέτρα».

Να μας απαντήσει η Κυβέρνηση «για πόσες δεκάδες μέτρα» υπάρχει ζήτημα στον Έβρο;

Επαναλαμβάνουμε: Το απόσπασμα της συνέντευξης στην ΕΡΑ του Υπουργού Εξωτερικών για την κατάσταση στον Έβρο αποδίδει με σαφείς όρους είτε αφέλεια, είτε ευκολία προσαρμογής στις πολιτικές της Τουρκίας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν αποτελούν έκφραση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.