Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Καστανίδη: “Προωθούν νέα φωτογραφική διάταξη για προώθηση συγκεκριμένων προσώπων στην ηγεσία του ΑΣΕΠ”

Published

on

Ο Βουλευτής Α’Θεσσαλονίκης του Κινήματος Αλλαγής και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης με το ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης, προανήγγειλε αποκαλύψεις την ερχόμενη Τετάρτη στη Βουλή. Αποκαλύψεις που δείχνουν “φωτογραφική διάταξη για την προώθηση συγκεκριμένων προσώπων στην ηγεσία του ΑΣΕΠ” , όπως αναφέρει σε “Tweet” του ο κ.Καστανίδης:

Το “Tweet” του Χάρη Καστανίδη:

Το “επίμαχο” άρθρο 54 

Ορίζεται ότι, η διανυθείσα ή διανυόμενη θητεία σε θέση Αντιπροέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου ή απλού μέλους δεν αποτελεί κώλυμα για το διορισμό του σε θέση υψηλότερης βαθμίδας της ίδιας Αρχής, για πλήρη θητεία και μέχρι δύο θητείες κατ’ ανώτατο όριο.(άρθρο 54)

Ειδικότερα: 

Άρθρο 54
Διορισμός μέλους ανεξάρτητης αρχής που διανύει ή διένυσε την θητεία του σε θέση υψηλότερης
βαθμίδας για πλήρη θητεία – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3051/2002
Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α’ 220) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται με τρία νέα εδάφια και
η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

Advertisement

«2. Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών και οι αναπληρωτές τους, όπου προβλέπονται από τις κείμενες
διατάξεις, επιλέγονται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με
το άρθρο 101Α του Συντάγματος, μετά από προηγούμενη εισήγηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής
κοινοποιείται αμελλητί στον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, ο οποίος οφείλει να εκδώσει την πράξη
διορισμού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση.
Η θητεία των μελών, περιλαμβανομένων των Προέδρων, του Συνηγόρου του Πολίτη, των Αντιπροέδρων και
Αναπληρωτή Προέδρου, είναι εξαετής χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του
άρθρου 44 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) περί δυνατότητας παράτασης της θητείας των μελών του ΑΣΕΠ.
Διανυθείσα ή διανυόμενη θητεία σε θέση Αντιπροέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου ή απλού μέλους δεν
κωλύει τον διορισμό του για πλήρη θητεία σε θέση υψηλότερης βαθμίδας της ίδιας Αρχής. Σε μια τέτοια
περίπτωση, δεν επιτρέπονται περισσότερες από δύο θητείες συνολικά. Ο Πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής
ενημερώνει εγγράφως τον Πρόεδρο της Βουλής για τη λήξη της θητείας των μελών τρεις (3) μήνες πριν από
την ημερομηνία λήξης της θητείας τους.

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του
μέλους Ανεξάρτητης Αρχής, διορίζεται νέο μέλος για εξαετή θητεία.
Στις μονοπρόσωπες αρχές το μέλος διορίζεται για πλήρη θητεία. Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή
μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή της, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει
εκδοθεί και κοινοποιηθεί η πράξη αποδοχής της παραίτησης.
Η θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον διορισμό νέων.
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη, καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά
μέλη Ανεξάρτητης Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απωλέσουν
την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι τον διορισμό
νέων, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή τα καθήκοντα
του Προέδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή, σε περίπτωση ελλείψεώς τους, από τον
αναπληρωτή τους ή από μέλος που ορίζεται από την Ολομέλεια της Αρχής.»

Αναλυτικά το Νομοσχέδιο του Υπ.Εσωτερικών:

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ A

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και τη λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στο δημόσιο τομέα. Ειδικότερα:

1.α. Θεσπίζεται ενιαία για το σύνολο των φορέων του δημόσιου τομέα, Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, οριζόμενο ως το πλέγμα των λειτουργιών και διαδικασιών καθώς και των δικλίδων ελέγχου που υιοθετεί κάθε φορέας, προκειμένου να παρέχεται εύλογη διαβεβαίωση για την επίτευξη των στόχων του σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρησιακών του λειτουργιών, την αξιοπιστία των οικονομικών και λοιπών αναφορών και τη συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του.

β. Προσδιορίζονται τα δομικά στοιχεία και η διάρθρωση (τρία επίπεδα/γραμμές ρόλων) του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι που επιμερίζονται ανά επίπεδο,

γ. Καθιερώνεται η υποχρέωση των προαναφερόμενων φορέων για πλήρη καταγραφή και συνεχή ενημέρωση των διαδικασιών που αφορούν σε όλες τις λειτουργίες και τις δράσεις τους.(άρθρα 1-6)

Advertisement

2.α. Για τη διασφάλιση της λειτουργικής ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου, προβλέπεται η σύσταση ανά φορέα τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και η οργανωτική υπαγωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου απευθείας στον επικεφαλής του φορέα. [Η σύσταση των εν λόγω Μονάδων σε Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπούς φορείς έχει ήδη προβλεφθεί στο ν.3492/2006 (άρθρο 12) και στο ν.4622/2019 (άρθρο 39)].

Ορίζεται ρητά ότι, οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν εμπλέκονται στη διοίκηση του φορέα ούτε αναλαμβάνουν επιχειρησιακά καθήκοντα που σχετίζονται με αυτή.

β. Προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τους φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της οικείας Επιτροπής, γ. Όσον αφορά στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου:

Προσδιορίζεται το επίπεδο οργάνωσης της Μονάδας (κατά κανόνα, επιπέδου Διεύθυνσης).

Τίθενται τα κριτήρια (κατά βάση, ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων και το ύψος του προϋπολογισμού), για τη σύσταση Μονάδας σε εποπτευόμενους φορείς, στις Ανεξάρτητες Αρχές και στους ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού καθώς και για τη σύσταση κοινής Μονάδας για δύο ή περισσότερους φορείς.

Επιτρέπεται η ανάθεση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, της υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όταν κρίνεται απαραίτητο, καθώς και της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, σε περίπτωση αδυναμίας σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις και διαδικασία [κοινοποίηση σχετικών αποφάσεων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)].

Καθορίζονται τα καθήκοντα του προϊσταμένου της Μονάδας και του επικεφαλής ιου φορέα.

Advertisement

Προβλέπεται η στελέχωση της Μονάδας με υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας ή κατά περίπτωση και από ένστολο προσωπικό (στο εξής Εσωτερικοί Ελεγκτές) και ΔΕ για τη γραμματειακή υποστήριξη της υπηρεσίας, που διαθέτουν τα οριζόμενα προσόντα, με την πρόσθετη υποχρέωση απόκτησης Πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή, κατά την οριζόμενη διαδικασία.

Προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή του άρθρου 101 του ν.4622/2019, για το προσωπικό που υπηρετεί στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, αναφορικά με τη δυνατότητα νομικής εκπροσώπησης από δικηγόρο της επιλογής του καθώς και για την κάλυψη των σχετικών εξόδων με δαπάνες των οικείων φορέων, για υποθέσεις που ανάγονται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.

Ανατίθεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) η οργάνωση ειδικού προγράμματος ελεγκτικής επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή (απόκτηση Πιστοποιητικού), το οποίο είναι υποχρεωτικό και για τους ήδη υπηρετούντες στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.

Εξειδικεύονται οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι αρμοδιότητες της Μονάδας και προβλέπεται η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας της. Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών καθώς και Ετήσιας Έκθεσης του Προϊσταμένου της Μονάδας με το οριζόμενο περιεχόμενο. (άρθρα 7-13)

3.α. Τίθεται το πλαίσιο διεξαγωγής του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου [κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εργασιών με βάση τους διαθέσιμους πόρους, ένταξη σε στάδια (διαβεβαιωτικό / ελεγκτικό, συμβουλευτικό) κάθε έργου που διενεργείται ή παρέχεται από τη Μονάδα και υποβολή σχετικής έκθεσης, παρακολούθηση των συστάσεων εσωτερικού ελέγχου και σύνταξη σχετικής αναφοράς ως προς την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν].

β. Επιβάλλεται η υποχρέωση σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα να θεσπίσουν ετήσιο Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τις διαρκείς εσωτερικές αξιολογήσεις, όσο και την εξωτερική αξιολόγηση για τη συνολική αποτίμηση της ποιότητας της λειτουργίας της Μονάδας.

γ. Καθορίζεται το πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων των εσωτερικών ελεγκτών (πρόσβαση σε αρχεία, φυσικά στοιχεία, έγγραφα, χώρους, τήρηση εχεμύθειας, χρήση των διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών, ενημέρωση του επικεφαλής του φορέα περί στοιχείων απάτης κ.λπ.).

Advertisement

6. Επιτρέπεται ο ορισμός υπαλλήλων από τον ίδιο ή από άλλο φορέα ή ακόμη και ιδιωτών ως εμπειρογνώμων, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου της Μονάδας. Με υπουργική απόφαση ή απόφαση του οργάνου διοίκησης του οικείου φορέα, ρυθμίζονται όλα τα συναφή ζητήματα (εύρος και διάρκεια έργου του εμπειρογνώμονα, πλαίσιο συνεργασίας και υπηρεσιακές ανάγκες κ.λπ.). (άρθρα 14-21)

4.Αρμόδιοι φορείς για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, ορίζονται, κατά λόγο αρμοδιότητας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), το Υπουργείο Οικονομικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο. (άρθρο 22)

 

ΜΕΡΟΣ Β

Εισάγεται ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση και καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του. Ειδικότερα:

1.α. Συνιστάται, σε κάθε Υπουργείο πλην των οριζόμενων εξαιρέσεων, Αυτοτελές Γ ραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας, υπαγόμενο στον οικείο Υπουργό, ενώ είναι δυνατή η σύσταση αντίστοιχης μονάδας και σε Ανεξάρτητες Αρχές, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, ο.τ.α. καθώς και σε νομικά πρόσωπα που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γ ενικής Κυβέρνησης.

β. Ορίζεται ότι, η στελέχωση του συνιστώμενου Γ ραφείου γίνεται από τον Σύμβουλο Ακεραιότητας και δυνητικά από υπαλλήλους του οικείου φορέα.

Advertisement

γ. Προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας (διακρινόμενες σε υποστηρικτικό, ενημερωτικό και συμβουλευτικό άξονα) καθώς και οι υποχρεώσεις – ευθύνες του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του. (άρθρα 23-25)

2.α. Δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας (Μητρώο) και καθορίζονται οι προϋποθέσεις τήρησής του. Στο Μητρώο εγγράφονται οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλου Ακεραιότητας [υπάλληλοι των προαναφερόμενων φορέων, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) που διαθέτουν τα οριζόμενα προσόντα καθώς και Πιστοποιητικό Επάρκειας Συμβούλου Ακεραιότητας].

β. Ανατίθεται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σε συνεργασία με το Υπουργείο

Εσωτερικών και την Ε.Α.Δ., η διοργάνωση ειδικού προγράμματος επάρκειας για τη θέση του Συμβούλου Ακεραιότητας.

γ.Καθορίζεται η διαδικασία κάλυψης των θέσεων Συμβούλου Ακεραιότητας (πρόσκληση από την Ε.Α.Δ., αξιολόγηση από τριμελή Επιτροπή κ.λπ.).

δ.Ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συμβούλων

Ακεραιότητας (τριετής θητεία με δυνατότητα ανανέωσης, καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καταβολή μισθοδοσίας από τον φορέα υποδοχής, αξιολόγηση, πειθαρχικό δίκαιο κ.λπ.). Επιπλέον, ορίζεται ότι:

Advertisement

Ο χρόνος που διαλύεται σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος, ως προς όλες τις υπηρεσιακές συνέπειες, χωρίς όμως να καταβάλλεται το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος που επιλέγεται σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας δεν ανήκει οργανικά στον φορέα, αυτός αποσπάται στην Ε.Α.Δ., χωρίς να καταλαμβάνει οργανική θέση κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, και στη συνέχεια τοποθετείται στο Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας του φορέα υποδοχής.

ζ. Ανατίθεται στην Ε.Α.Δ. ο συντονισμός των Συμβούλων Ακεραιότητας (Δίκτυο Συμβούλων Ακεραιότητας), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στον εν λόγω τομέα (ενθάρρυνση συνεργασίας και ανάπτυξης καλών πρακτικών, υποβολή προτάσεων, διοργάνωση, σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Υπουργείο Εσωτερικών, δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης στις πολιτικές ακεραιότητας, συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων κ.λπ.). (άρθρα 26 – 30)

 

ΜΕΡΟΣ Γ

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα:

1.Τροποποιούνται τα άρθρα 4 και 16 του ν.4440/2016 και συγκεκριμένα, διευκρινίζονται οι φορείς που συμμετέχουν ως υπηρεσίες υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), ορίζεται δε ότι, στο ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτυπώνεται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου, των οποίων το προσωπικό απογράφεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. (άρθρο 31)

Advertisement

2.α. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών διακριτό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) για την επιλογή Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων στις Ανεξάρτητες Αρχές και καθορίζονται, με υπουργική απόφαση, τα μέλη που το συγκροτούν. (Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται η καταβολή στο προσωπικό που παρέχει γραμματειακή, διοικητική και τεχνική υποστήριξη στο ΕΙ.Σ.Ε.Π., αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση καθ’ υπέρβαση των ορίων του ν.4354/2015).

β. Ορίζεται ότι, το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι αρμόδιο και για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού (Μ.Τ.Σ.), Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) καθώς και για το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.). (άρθρο 32)

3.Ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων και μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

α. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς, έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν.3528/2007).

β. Εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 32 του ν.2190/1994 και για τους υπαλλήλους που διορίζονται Υπηρεσιακοί Γραμματείς (επάνοδος, μετά τη λήξη της θητείας τους, στη θέση που κατείχαν προ του διορισμού τους ή σε συνιστώμενη προσωρινή θέση ομοιόβαθμη του κλάδου τους, που καταργείται με την αποχώρησή τους από την υπηρεσία). Στους ανωτέρω καταβάλλεται τυχόν προσωπική διαφορά (άρθρο 27 ν.4354/2015), στο ύψος που αυτή έχει προσδιοριστεί πριν τον διορισμό τους στη θέση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου υπηρεσίας στην εν λόγω θέση.

γ. Καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση και την αναπλήρωση των Υπηρεσιακών Γραμματέων και εισάγονται λοιπές αρμοδιότητες αυτών (επιβολή πειθαρχικής ποινής κ.λπ.). δ. Υπάγονται: ΐ) στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146Α του Υπαλληλικού Κώδικα για τα θέματα πειθαρχικής ευθύνης τους και Η) στο Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Υπαλληλικού Κώδικα για τα θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης.

ε. Καθίστανται υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με το ν.3213/2003.(άρθρο 33)

Advertisement

4.α. Αποσαφηνίζεται ότι, τόσο για τους δημόσιους πολιτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους όσο και για τους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους, το σύνολο των μηνών για τους οποίους μπορεί να μοριοδοτηθεί ο υπάλληλος, όσον αφορά στο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο και το χρόνο άσκησης καθηκόντων ευθύνης όλων των επιπέδων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των τριάντα τριών (33) ετών, ήτοι των τριακοσίων ενενήντα έξι (396) μηνών, συνολικά.

β. Παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους των ο.τ.α. α’ βαθμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) να επιλέγονται σε θέσεις προϊσταμένων Γ ενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 34)

5.Συμπληρώνεται το άρθρο 52 του ν.4674/2020, αναφορικά με την παροχή νομικής υποστήριξης σε υπαλλήλους του Δημοσίου (μόνιμους και με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. σε υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ο.τ.α.. ν.π.δ.δ.), με δαπάνες του οικείου φορέα και ειδικότερα, επεκτείνεται η εφαρμογή της ρύθμισης και για τις περιπτώσεις έγερσης αγωγής εκ μέρους τρίτων κατά των ανωτέρω υπαλλήλων, με αίτημα την επιδίκαση εις βάρος αυτών αστικών αξιώσεων ένεκα πράξεων ή παραλείψεών τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ρύθμισης, η οποία καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις. (άρθρο 35)

6.Τροποποιούνται – συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4369/2016 αναφορικά με: ί) τη διαδικασία αξιολόγησης των αποσπασμένων υπαλλήλων σε υπηρεσίες στις οποίες εφαρμόζεται ειδικό σύστημα αξιολόγησης και ϋ) τη δυνατότητα διενέργειας της συμβουλευτικής συνέντευξης με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεδιάσκεψη, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης. (άρθρο 36)

7.Τροποποιούνται διατάξεις του ν.3852/2010 και συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:

α. Η μετάθεση ή απόσπαση αιρετών δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. ή δημοσίων επιχειρήσεων, που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και έχουν δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία τους, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άλλη παραμεθόρια περιοχή,

Advertisement

β. Η Οικονομική Επιτροπή των δήμων και περιφερειών αποφασίζει, για: τις μισθώσεις έργου και τις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και λοιπών απρόβλεπτων αναγκών δήμων και περιφερειών κ.λπ.,

την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, την ανάθεση παροχής γνωμοδοτήσεων σε δικηγόρους που δεν έχουν προσληφθεί με μηνιαία αντιμισθία, ή την ανάθεση σε αυτούς εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση ζητημάτων,

γ. Επιπρόσθετα, η Οικονομική Επιτροπή των δήμων αποφασίζει για: την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, τις προσλήψεις υδρονομέων άρδευσης,

τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων (αρμοδιότητα που σήμερα ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής), δ. Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή των περιφερειών:

αποφασίζει για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων,

εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων της περιφέρειας και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,

κηρύσσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για έργα αρμοδιότητας της οικείας περιφέρειας, στο πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου [άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν.2882/2001)].(άρθρα 37,38 και 62 παρ.5)

Advertisement

8.Τροποποιούνται διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), αναφορικά με τα πειθαρχικά παραπτώματα των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων και συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

Αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας, η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας άλλου προσώπου ή και οποιαδήποτε πράξη οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εντός και εκτός υπηρεσίας, με επιβαρυντική περίσταση την τέλεση των εν λόγω πράξεων σε βάρος ανηλίκων ή από υπαλλήλους κατά κατάχρηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Για τα εν λόγω παραπτώματα μπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης και δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη της προσωρινής παύσης. (άρθρα 39, 40)

9.α. Επιτρέπεται η μετάταξη του πάσης φύσεως προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με την ίδια σχέση εργασίας στους ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού.

β. Ορίζεται ότι, οι πρώην υπάλληλοι της καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας, που μετατάσσονται από τα Καταστήματα Κράτησης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, διατηρούν τυχόν προσωπική διαφορά αναδρομικά από το χρόνο ανάληψης καθηκόντων στον φορέα υποδοχής.

γ. Ρυθμίζονται λοιπά θέματα σχετικά με: ί) τις μη δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πράξεις (αποφάσεις κατανομής θέσεων φορέων), Η) την προθεσμία σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, iii) τη μοριοδότηση της βαθμολογίας υποψηφίων για πρόσληψη κατοίκων ο.τ.α. που εντάσσονται σε σχέδια αναπτυξιακής μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή κ.λπ. (άρθρα 41 – 45)

1Θ. Επανακαθορίζονται οι φορείς που μπορούν να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών των ο.τ.α. (άρθρο 42 του ν.473 5/2020).(άρθρα 46)

11.Επιτρέπεται η απόσπαση ή η μετάταξη υπαλλήλων των φορέων Γ ενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016), σε ν.π.δ.δ. εκτός Γενικής Κυβέρνησης με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. (άρθρο 47)

Advertisement

12.Χορηγείται το δικαίωμα προσυπογραφής και υπογραφής εγγράφων αρμοδιότητας του, στο προσωπικό των φορέων του Δημοσίου και των ο.τ.α. ειδικότητας Μηχανικών (ΠΕ και ΤΕ), που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ι.δ.ο.χ. έως οχτώ (8) μήνες καθώς και στο εν λόγω προσωπικό που απασχολείται στο σχεδίασμά, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων χρηματοδοτούμενων ή επιδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και σε προγράμματα του ΕΣΓ1Α.(άρθρο 48)

13.α. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων, προβλέπεται η παράταση από το χρόνο λήξης τους, κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, λοιπών μισθώσεων δημοτικών ακινήτων, στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή ν.π.δ.δ. αυτού, οι οποίες δεν έχουν λήξει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των προτεινομένων διατάξεων καθώς και οι μισθώσεις εντός κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους ο.τ.α.

β. Παρατείνονται, επίσης, από τη λήξη τους, κατόπιν υποβολής αιτήματος του μισθωτή εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λήγουν στις 30-6-2021 και εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού. (άρθρο 49)

14.Παρατείνεται η προθεσμία αξιοποίησης δωρεών από τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Λέσβου και το Δήμο Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων φυσικών καταστροφών, με την πρόβλεψη αξιοποίησης των πόρων αυτών εντός οκτώ (8) ετών από την εκτέλεση της δωρεάς (αντί τετραετίας που ισχύει). (άρθρο 50)

15.Για το χρονικό διάστημα που συνεχίζεται η λήψη και η εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού:

α. Παρατείνεται (όχι πέραν της 31ης.6.2021) η ισχύς των διατάξεων που επιτρέπουν στους δήμους να διαθέτουν μέρος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Λ.Γ1.) και να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους, με κατάλληλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους.

β. Επιτρέπεται, επίσης, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων, με μεταφορά πόσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2021.(άρθρο 51)

Advertisement

16.Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Ιθαγένειας (άρθρο 7 παρ.4 του ν.3284/2004) και διευκρινίζεται ότι, από την υποχρέωση απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.),απαλλάσσονται όσοι έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο, ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (άρθρο 52)

17.Παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31/10/2021, η θητεία των συλλογικών και των λοιπών καταστατικών οργάνων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων, η οποία έληξε ή λήγει κατά τον χρόνο που ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία και εφόσον δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων. Με κ.υ.α., η θητεία των ανωτέρω οργάνων μπορεί να παραταθεί για τέσσερις (4) ακόμη μήνες. (άρθρο 53)

 

ΜΕΡΗ Δ’ και Ε’

Ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα:

1.Τροποποιείται το άρθρο 3 του ν.3051/2020, αναφορικά με τη θητεία των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών και ειδικότερα:

Advertisement

α. Διευκρινίζεται ότι, η εξαετής θητεία των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, καταλαμβάνει και τους Προέδρους, τους Αντιπροέδρους και τον Αναπληρωτή του Προέδρου καθώς και το Συνήγορο του Πολίτη, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης της θητείας των μελών του ΑΣΕΠ (άρθρο 44 παρ.2 του ν.4765/2021).

β. Ορίζεται ότι, η διανυθείσα ή διανυόμενη θητεία σε θέση Αντιπροέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου ή απλού μέλους δεν αποτελεί κώλυμα για το διορισμό του σε θέση υψηλότερης βαθμίδας της ίδιας Αρχής, για πλήρη θητεία και μέχρι δύο θητείες κατ’ ανώτατο όριο.(άρθρο 54)

2.Καθορίζεται ο τρόπος επιλογής και διορισμού προϊσταμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ν.3959/2011) και ειδικότερα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α. Εξαιρείται η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, που ορίζουν τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

β. Καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία με την οποία επιλέγονται, με τετραετή θητεία, οι προϊστάμενοι:

των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.) της Ε.Α. και αυτών που υπάγονται στον Πρόεδρο της Ε.Α. με απόφαση των αρμοδίων Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), ύστερα από δημόσια προκήρυξη της εκάστοτε θέσης,

των αυτοτελών Γραφείων στην Ε.Α. με απόφαση του Προέδρου της Ε.Α. και στην περίπτωση αυτοτελών Γραφείων στη Γ.Δ.Α., ύστερα από πρόταση και γνώμη του προϊσταμένου της Γ.Δ.Α.

Advertisement

γ. Συγκροτείται στην Ε.Α. κατά περίπτωση πενταμελές Σ.Ε.Π., με αρμοδιότητα τη διεκπεραίωση της προαναφερόμενης διαδικασίας.

δ. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Ε.Α. από τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα.(άρθρο 55)

3.Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και συγκεκριμένα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 18 παρ.18 του ν.2190/1994), των υποψηφίων της κατηγορίας ΔΕ εξωτερικής φρούρησης και φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, που περιλαμβάνονταν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 6Κ/2018 και δεν κλήθηκαν αρχικά από τον φορέα ή κλήθηκαν και δεν αποδέχτηκαν την πρόσληψή τους τη δεδομένη χρονική στιγμή, για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

β. Οι συμβάσεις εργασίας ι.δ.ο.χ. των υποψηφίων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, που έχουν ήδη ανανεωθεί (άρθρο 12 του ν.4760/2020), διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον οι υποψήφιοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις υγειονομικές εξετάσεις και τις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

γ. Οι συμβάσεις των προαναφερόμενων περιπτώσεων λήγουν αυτοδικαίως μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού και την ανάληψη καθηκόντων από τους οριστικά διατιθέμενους προς διορισμό υποψηφίους και σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης ή ανανέωσης της σύμβασης.

δ. Με κ.υ.α., καθορίζονται οι επιμέρους προϋποθέσεις, ο χρόνος και οι διαδικασίες πρόσληψης των υποψηφίων καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.(άρθρο 56)

Advertisement

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

1.Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση επιμέρους

ζητημάτων, όσον αφορά στην εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας.(άρθρα 57, 58)

2.α. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις, μέχρι την πλήρη εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων για τον εσωτερικό έλεγχο (αναδιοργάνωση υφιστάμενων Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, ολοκλήρωση εκκρεμών οικονομικού^ και διαχειριστικών ελέγχων δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων κ.λπ.).

β. Προβλέπεται η εξαίρεση της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το πεδίο εφαρμογής του υπό ψήφιση νόμου (εσωτερικός έλεγχος), ο οποίος ειδικά για τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν.4622/2019 και για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εφαρμόζεται συμπληρωματικά. (άρθρο59)

3.Εισάγονται, επίσης, μεταβατικής ισχύος ρυθμίσεις και για τον θεσμό του Συμβούλου Ακεραιότητας (διοικητική υποστήριξη από τις υπηρεσίες του φορέα, τοποθέτηση του Συμβούλου χωρίς να διαθέτει το σχετικό Πιστοποιητικό Επάρκειας, πρόσθετα κριτήρια επιλογής κ.λπ.). (άρθρο 60)

Advertisement

4.Παρατίθενται οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρονται σε θέματα εσωτερικού ελέγχου.(άρθρο 61)