ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Οι Νεοναζί επιτέλους στη Φυλακή!” Του Άγγελου Τζίτζιρα. (Video)

Áðïëïãßá ôïõ åðéêåöáëÞò ôïõ êüììáôïò Íßêïõ Ìé÷áëïëéÜêïõ óôçí äßêç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò ôçí ÔåôÜñôç 6 Íïåìâñßïõ 2019, óôçí áßèïõóá ôïõ Åöåôåßïõ Áèçíþí. Ï Í. Ìé÷áëïëéÜêïò áðïëïãÞèçêå åíþðéïí ôùí äéêáóôþí êáé ôùí ðáñáãüíôùí ôçò äßêçò ãéá ôï áäßêçìá ôçò Ýíôáîçò óå åãêëçìáôéêÞ ïñãÜíùóç ðïõ âáñýíåé üëá ôá ðïëéôéêÜ óôåëÝ÷ç ôçò ×.Á. ðïõ åß÷áí åêëåãåß âïõëåõôÝò ôï 2012. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Video – Εισαγωγή: Άγγελος Τζίτζιρας – Μέλος της Γραμματείας του Τομέα Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής.

Η Xρυσή Αυγή καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση, κάτι το οποίο επιθυμούσε ο Δημοκρατικός κόσμος, εδώ και καιρό. 

Οι Ναζί θα οδηγηθούν εκεί που τους αξίζει, στη φυλακή. Δικιά μας δουλειά πρέπει να είναι να μην επιτρέψουμε να ξαναδούμε παρόμοια περιστατικά.

Η δημοκρατία νίκησε μια σημαντική μάχη αλλά όχι τον πόλεμο ενάντια στον φασισμό.

Η δημοκρατία της Βαϊμάρης είναι εδώ για να μας θυμίσει πως δεν φτάνει μόνο η τιμωρία των ναζί  μα χρειάζεται  η αντιμετώπισή τους κάθε φορά που εμφανίζονται. Ας ελπίσουμε ότι το δημοκρατικό τόξο θα μπορέσει να είναι πλέον πιο ενωμένο απέναντι στα φαινόμενα του ναζισμού, ειδικά αυτή την ιστορική στιγμή.

Δείτε το Video: