Με φωτογραφική διάταξη η Κυβέρνηση να επιβάλλει στο ΑΣΕΠ τους εκλεκτούς της!

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής

Με φωτογραφική διάταξη, επιχειρεί η Κυβέρνηση να επιβάλλει στο ΑΣΕΠ, τους εκλεκτούς της, παραβιάζοντας κατάφωρα την ίδια την αρχή της ανεξαρτησίας της αρχής.

Έφτασε μάλιστα στο σημείο, για να γίνουν όλα «εν κρυπτώ», για να μην τεθούν ερωτήματα, για να μην υπάρξουν απαντήσεις, για να μην ξεσκεπαστεί η αλήθεια, να αρνηθεί να καλέσει στην αρμόδια επιτροπή φορέων στη Βουλή, τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, όπως πρότεινε το Κίνημα Αλλαγής.

Κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, την ώρα που «ο κόσμος το’χει βούκινο κι αυτοί κρυφό καμάρι». Το …καμάρι τους αυτή τη φορά, είναι ο βιασμός των Ανεξάρτητων Αρχών. Τί θα μείνει τελικά όρθιο;»

Το “επίμαχο” άρθρο 54 

Ορίζεται ότι, η διανυθείσα ή διανυόμενη θητεία σε θέση Αντιπροέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου ή απλού μέλους δεν αποτελεί κώλυμα για το διορισμό του σε θέση υψηλότερης βαθμίδας της ίδιας Αρχής, για πλήρη θητεία και μέχρι δύο θητείες κατ’ ανώτατο όριο.(άρθρο 54)

Ειδικότερα: 

Άρθρο 54
Διορισμός μέλους ανεξάρτητης αρχής που διανύει ή διένυσε την θητεία του σε θέση υψηλότερης
βαθμίδας για πλήρη θητεία – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3051/2002
Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α’ 220) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται με τρία νέα εδάφια και
η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών και οι αναπληρωτές τους, όπου προβλέπονται από τις κείμενες
διατάξεις, επιλέγονται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με
το άρθρο 101Α του Συντάγματος, μετά από προηγούμενη εισήγηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής
κοινοποιείται αμελλητί στον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, ο οποίος οφείλει να εκδώσει την πράξη
διορισμού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση.
Η θητεία των μελών, περιλαμβανομένων των Προέδρων, του Συνηγόρου του Πολίτη, των Αντιπροέδρων και
Αναπληρωτή Προέδρου, είναι εξαετής χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του
άρθρου 44 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) περί δυνατότητας παράτασης της θητείας των μελών του ΑΣΕΠ.
Διανυθείσα ή διανυόμενη θητεία σε θέση Αντιπροέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου ή απλού μέλους δεν
κωλύει τον διορισμό του για πλήρη θητεία σε θέση υψηλότερης βαθμίδας της ίδιας Αρχής. Σε μια τέτοια
περίπτωση, δεν επιτρέπονται περισσότερες από δύο θητείες συνολικά. Ο Πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής
ενημερώνει εγγράφως τον Πρόεδρο της Βουλής για τη λήξη της θητείας των μελών τρεις (3) μήνες πριν από
την ημερομηνία λήξης της θητείας τους.

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του
μέλους Ανεξάρτητης Αρχής, διορίζεται νέο μέλος για εξαετή θητεία.
Στις μονοπρόσωπες αρχές το μέλος διορίζεται για πλήρη θητεία. Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή
μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή της, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει
εκδοθεί και κοινοποιηθεί η πράξη αποδοχής της παραίτησης.
Η θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον διορισμό νέων.
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη, καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά
μέλη Ανεξάρτητης Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απωλέσουν
την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι τον διορισμό
νέων, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή τα καθήκοντα
του Προέδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή, σε περίπτωση ελλείψεώς τους, από τον
αναπληρωτή τους ή από μέλος που ορίζεται από την Ολομέλεια της Αρχής.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ