Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία βουλευτών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής :”Βελτίωση διατάξεων νομοσχεδίου για άτομα με αναπηρία”

Published

on


Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».

Αιτιολογική έκθεση

Στο κατατεθέν σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» δεν συμπεριλαμβάνεται μία σειρά διατάξεων που αφορούν σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα ατόμων με αναπηρία.

Έτσι, με την τροπολογία αυτή προτείνεται η συμπερίληψη των μητέρων (και πατέρων) που αμείβονται με εργόσημο στους δικαιούχους της ειδικής άδειας μητρότητας των εννέα (9) μηνών, ενώ στις μητέρες με αναπηρία , δεδομένων των αυξημένων αναγκών λόγω της αναπηρίας ο χρόνος της άδειας διπλασιάζεται.

Επιπλέον, προτείνεται η κατάργηση από όλους τους κανόνες δικαίου του όρου «ανίκανος προς κάθε βιοποριστική εργασία», ο οποίος, εκτός του ότι εμπεριέχει καταφανή ρατσιστικά χαρακτηριστικά, λειτουργεί και ως ανυπέρβλητο εμπόδιο για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς τα άτομα με αναπηρία που στο πιστοποιητικό αναπηρίας τους περιλαμβάνεται αυτός ο χαρακτηρισμός δεν μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. και, ως εκ τούτου, να μην δικαιούνται να συμμετέχουν στα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης ή να κάνουν χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Advertisement

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 1

«Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 «Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4387/2016» καταργείται».

Άρθρο 2

Στον τίτλο του άρθρου 27 «Αξιοποίηση ασφαλιστικού χρόνου από ψυχικώς ασθενείς – Τροποποίηση περ. α παρ. 1 άρθρου 23 ν.4488/2017» ο όρος «ψυχικώς ασθενείς» αντικαθίσταται από τον όρο «άτομα με ψυχική ή νοητική αναπηρία» και ο τίτλος του άρθρου διαμορφώνεται ως εξής:

«Αξιοποίηση ασφαλιστικού χρόνου από άτομα με ψυχική ή νοητική αναπηρία – Τροποποίηση περ. α παρ. 1 άρθρου 23 ν.

Άρθρο 3

Advertisement

Το άρθρο 44 «Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας – Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 3655/2008» αντικαθίσταται ως εξής:

«Το άρθρο 142 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), περί της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 142

Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

  1. Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του e-ΕΦΚΑ και εργάζεται με σχέση εργασίας, έμμισθης εντολής, ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή οποιαδήποτε άλλη σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που αμείβεται με εργόσημο, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 – 2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας εννέα (9) μηνών. Σε περίπτωση μητέρας με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας διπλασιάζεται.

Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την ως άνω ΕΓΣΣΕ ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό. Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο από τον ΟΑΕΔ ποσό ισούται με το μισό του καθοριζόμενου ανωτέρω. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στους αρμόδιους φορείς μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον ΟΑΕΔ. Ο Χρόνος ασφάλισης, που έχει διανυθεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου θεωρείται Χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α) και η 30874/23.4.2004 (ΦΕΚ 1023 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Advertisement

Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, σύμφωνα με το παρόν, δικαιούνται και η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η εργαζόμενη, που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου: α) ως «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» νοείται η εργαζόμενη γυναίκα, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων και μετά από απόφαση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας παραλαμβάνει, για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία, παιδί από κοινωνική υπηρεσία της κατά περίπτωση Μονάδας Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή άλλου φορέα που έχει υπό την προστασία του το παιδί ή από τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού ακόμη και πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, και β) ως «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια» νοείται: βα) η ημερομηνία φυσικής παράδοσης, για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία, του παιδιού στην «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» από την κατά περίπτωση Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή από όποιον άλλον φορέα έχει υπό την προστασία του το παιδί, όπως αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, ή από τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού ακόμη και πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, όπως αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που συνάπτει η «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» με τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού, ή ββ) η ημερομηνία, κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει αλλοδαπή απόφαση υιοθεσίας από την εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο.

  1. Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά (7) μήνες από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας της παρ. 1 προς τον πατέρα, αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με πλήρη ή μερική απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που αμείβεται με εργόσημο. Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις παροχές και τις συνέπειες ως προς την ασφαλιστική κάλυψη της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 4

Η παράγραφος 6 του άρθρου 52 «Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης» αντικαθίσταται ως εξής:

«6. 6. Για τις ηλικίες από τεσσάρων (4) έως έξι (6) ετών το πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης εφαρμόζεται παράλληλα και διασυνδέεται με το πρόγραμμα πρώιμης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης που παρέχεται σε μαθητές και στην οικογένειά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 229 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και τον ν. 3699/2008 (Α΄ 199). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Ομάδα Κοινής Παρακολούθησης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.ΟΜ.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), η οποία παρακολουθεί την παράλληλη εφαρμογή των Προγραμμάτων Πρώιμης Παρέμβασης του πρώτου εδαφίου και δύναται να υποβάλει εισηγήσεις με γνώμονα τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών από τους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 δεν υποκαθιστά τη διάγνωση της παρ. 3 και δεν καθιστά τα παιδιά επιλέξιμα για το πιλοτικό πρόγραμμα.»

Άρθρο 5

Στο άρθρο 54 «Πιλοτικό Πρόγραμμα επιχορήγησης παρεμβάσεων προσβασιμότητας» προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα . Κοινωνικής . Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ., έργο της οποίας είναι να παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος επιχορήγησης παρεμβάσεων προσβασιμότητας και θα δύναται να υποβάλει εισηγήσεις με γνώμονα τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του εν λόγω προγράμματος.

Άρθρο 6

Advertisement

Ο όρος «ανίκανος προς κάθε βιοποριστική εργασία» απαλείφεται από κάθε κανόνα δικαίου καθώς και από τα πιστοποιητικά αναπηρίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μπουρχάν Μπαράν

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης

Advertisement

Νάντια Γιαννακοπούλου

Advertisement