ΑΣΕΠ: 50 θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ολόκληρο το ΦΕΚ της προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2021 για μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 20 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Στην προκήρυξη συμμετέχουν υποψήφιοι – κάτοχοι 80 διαφορετικών πτυχίων και διπλωμάτων. Θα επιλεγούν μόνιμοι υπάλληλοι των εξής ειδικοτήτων:

32 – ΠΕ Διοικητικού Προξενικού

9 – ΔΕ Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης

9 – ΥΕ Επιμελητών

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση 50 θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Εξωτερικών. Θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο:

32 – ΠΕ Διοικητικού Προξενικού

9 – ΔΕ Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης

9 – ΥΕ Επιμελητών

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων με ανάλυση αυτών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ