ΚΙΝΑΛ για Πανεπιστήμια: “ΟΧΙ στην αστυνομοκρατία, ΝΑΙ στη φύλαξη και κάρτα εισόδου”

Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής για την αστυνόμευση στα Δημόσια Πανεπιστήμια:

Ôï êôÞñéï ôïõ Ïéêïíïìéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ôçí ÔåôÜñôç 8 Íïåìâñßïõ 2017. Óå ôåôñÜùñç äéáêïðÞ ôçò åêðáéäåõôéêÞò ëåéôïõñãßáò ôïõ éäñýìáôïò, áðü ôéò 11:00 ìÝ÷ñé ôéò 15:00 ôï ìåóçìÝñé ôçò ÔåôÜñôçò, ðñï÷þñçóå ç Óýãêëçôïò ôçò ÁÓÏÅÅ, óå Ýíäåéîç äéáìáñôõñßáò ãéá ôçí êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß ìå ôçí ðáñïõóßá ôïîéêïìáíþí óôïõò ÷þñïõò ôïõ éäñýìáôïò.
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Τα ελληνικά πανεπιστήμια τις τελευταίες δεκαετίες βελτιώνουν διαρκώς της θέση τους στις διεθνείς κατατάξεις και αποτελούν σημαντικά κέντρα παιδείας, γνώσης, έρευνας και αριστείας. Τα φαινόμενα άσκησης βίας, το λαθρεμπόριο και οι χρόνιες καταλήψεις, που παρατηρούνται διαχρονικά, δεν μπορεί πλέον να γίνονται ανεκτά.

Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, όπως κάθε πολίτης αυτής της χώρας που ενδιαφέρεται για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών πανεπιστημίων, πιστεύει ότι τα ΑΕΙ χρειάζονται ένα νέο και αποτελεσματικό τρόπο φύλαξης στη θέση του αποτυχημένου συστήματος εργολαβιών φύλαξης.

Οι προτεινόμενες όμως ρυθμίσεις των υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη μας βρίσκουν αντίθετους, αφού δεν αντιστοιχούν στις ανάγκες φύλαξης των πανεπιστημίων και υπακούουν στην αστυνοκρατούμενη αντίληψη της Ν.Δ.

Εμείς θέλουμε ένα σώμα πανεπιστημιακών φυλάκων, που να εποπτεύεται και να λογοδοτεί στον πρύτανη. Θέλουμε οι πανεπιστημιακούς φύλακες να έχουν ειδική εκπαίδευση για να προστατεύουν τα Ιδρύματα από αυθαιρεσίες. Θέλουμε το σώμα αυτό να μισθοδοτείται από τη Γενική Κυβέρνηση άρα χωρίς να επιβαρύνει τον ήδη ασφυκτικά περιορισμένο τακτικό προϋπολογισμό των πανεπιστημίων. Εμείς, τέλος, λέμε ΝΑΙ στη χρήση ακαδημαϊκών ταυτοτήτων για την πρόσβαση σε χώρους που κρίνουν οι διοικήσεις των πανεπιστημίων και λέμε ΟΧΙ σε πρόσθετο πειθαρχικό δίκαιο εκτός των ποινών που προβλέπονται στους εσωτερικούς κανονισμούς των ΑΕΙ.

Σταθερά επιμένουμε: Τα πανεπιστήμια χώροι ελεύθερης διδασκαλίας, διακίνησης ιδεών και έρευνας. Έξω οι μπαχαλάκηδες, έξω οι έμποροι ναρκωτικών.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ